Nové nástroje na boj proti podvodom v oblasti DPH

Nové nástroje, ktoré dnes navrhla Európska komisia, majú za cieľ posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a umožniť im rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, a to aj tie, ku ktorým dochádza online. Návrhy by mali celkovo výrazne posilniť našu schopnosť identifikovať podvodníkov a páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa obohacujú na daňových príjmoch, a zakročiť proti nim.

Hlavné opatrenia uvedené v týchto právnych predpisoch zahŕňajú:

  • posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi: uskutočniť podvod v oblasti DPH netrvá viac než pár minút, členské štáty preto musia mať také nástroje, aby mohli zakročiť čo najpohotovejšie. Dnešným návrhom by sa mal zaviesť do praxe online systém na zdieľanie informácií v rámci siete Eurofisc. Sieť už existuje a spája odborníkov na boj proti podvodom. Tento systém by mal členským štátom umožniť spracovávať a analyzovať údaje o cezhraničnej činnosti a vykonávať ich audit tak, aby sa riziko mohlo posúdiť čo najrýchlejšie a najpresnejšie.
  • spoluprácu orgánov presadzovania práva: Nové opatrenia by poskytli aj nové možnosti na komunikáciu a výmenu údajov medzi daňovými orgánmi a európskymi orgánmi presadzovania práva o cezhraničných aktivitách, pri ktorých existuje podozrenie z toho, že by mohli viesť k podvodom v oblasti DPH. Bude sa to týkať úradu OLAF, Europolu a novo vytvorenej Európskej prokuratúry (EPPO).
  • zdieľanie kľúčových informácií o dovoze z krajín mimo EÚ: ďalej by sa zlepšilo zdieľanie informácií medzi daňovými a colnými orgánmi v prípade určitých colných režimov, ktoré sa v súčasnosti využívajú na páchanie podvodov v oblasti DPH.
  • Zdieľanie informácií o motorových vozidlách: k podvodom neraz dochádza aj pri obchodovaní s vozidlami, a to pre rozdiely v uplatňovaní DPH na nové a ojazdené vozidlá. Na riešenie tohto druhu podvodov by pracovníci siete Eurofisc mali takisto prístup k údajom o registrácii vozidiel z iných členských štátov.

Tieto legislatívne návrhy budú teraz predložené Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie.

 

Podrobnosti

Tlačová správa

Otázky a odpovede