Európske roky 

Iniciatíva pre mladých ľudí: Komisia stanovuje stratégiu pre kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Komisia dnes prijala nové iniciatívy v oblasti školského a vysokoškolského vzdelávania, ako aj návrh na sledovanie uplatnenia absolventov, aby pomohla členským štátom zhromažďovať informácie o tom, čo absolventi robia po skončení štúdia.

Hlavným cieľom týchto iniciatív je pomáhať členským štátom prostredníctvom viacerých konkrétnych opatrení poskytovať všetkým mladým ľuďom kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, aby získali vedomosti a zručnosti potrebné na plnú účasť v spoločnosti, dokázali reagovať na nové príležitosti a výzvy a aby mohli prispôsobiť svoje vzdelávanie potrebám trhu práce.

Obnovená stratégia vysokoškolského vzdelávania vychádza z programu modernizácie z roku 2011. V oznámení, ktoré bolo dnes prijaté, Komisia stanovuje svoje plány pre štyri kľúčové oblasti:

  • zabezpečiť, aby absolventi opúšťali vysokoškolské vzdelávanie so súborom zručností, ktoré oni a moderné hospodárstvo potrebujú,
  • budovať inkluzívne systémy vysokoškolského vzdelávania,
  • zaistiť, aby zariadenia vysokoškolského vzdelávania prispievali k inováciám v ostatných oblastiach hospodárstva,
  • podporovať zariadenia vysokoškolského vzdelávania a vlády v tom, aby čo najlepšie využívali dostupné ľudské a finančné zdroje.

Na to, aby mohlo vysokoškolské vzdelávanie prispievať k zvyšovaniu rastu a vytváraniu pracovných miest, treba prispôsobiť učebné osnovy súčasným a predpokladaným potrebám hospodárstva a spoločnosti. Budúci študenti potrebujú aktuálne, solídne informácie, aby sa mohli rozhodnúť, ktoré odbory si vyberú.

Komisia preto súbežne predkladá návrh odporúčania Rady na sledovanie uplatnenia absolventov ako súčasť nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý sa bude okrem vysokoškolských absolventov vzťahovať aj na absolventov programov odborného vzdelávania a prípravy. Tým sa povzbudia a podporia orgány členských štátov v ich úsilí zlepšiť kvalitu a dostupnosť informácií o tom, ako absolventi pokračujú vo svojej kariére alebo v ďalšom vzdelávaní po ukončení štúdia.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie