Európske roky 

60 dobrých dôvodov prečo EÚ

Od roku 2000 má EÚ vlastné motto: „zjednotení v rozmanitosti“. Motto je vyjadrením toho, že EÚ rešpektuje rozmanitosť početných európskych kultúr, tradícií a jazykov. Deň Európy, európska vlajka a európska hymna sú spoločnými symbolmi EÚ. A čo zvyknete robiť 9. mája? Európska únia v tento deň kaž- doročne slávi Deň Európy. Je to vlastne jediný sviatok EÚ, hoci Európania v tento deň, žiaľ, nemajú pracovné voľno. Dátum má pre Európu osobitný význam: 9. mája 1950 predstavil vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman po prvý raz návrh na postupné zjednocovanie Európy ako nevyhnutný predpoklad mieru, demokracie a prosperity v povojnovej Európe.

Schumanova deklarácia bola základným kameňom dnešnej Európskej únie. Preto si od roku 1985 tento počin každoročne pripomíname. Zastúpenia Európskej komisie, ministerstvá a občianske organizácie v tento deň usporadúvajú podujatia a dni otvorených dverí. Ako ale vlastne prišla Európa k svojmu menu? V gréckej mytológii bola „Európa“ krásnou dcérou fenického kráľa. Podľa legendy sa do nej bezhlavo zaľúbil vládca všetkých bohov Zeus, uniesol ju na ostrov Kréta a tam ju zviedol. Meno Euró- pa skutočne pochádza zo staroveku. Už v 5. storočí p.n.l. popisoval grécky spisovateľ a geograf Herodotos pevninu nachá- dzajúcu sa na sever od Stredozemného mora ako „Európu“. Mimochodom, Európska únia nie je žiadna budova v Bruseli, ale zosobňuje myšlienku. Symbolom tejto myšlienky je európska vlajka, ktorá zároveň predstavuje európsku jednotu a identitu. Kruh zlatých hviezd znázorňuje solidaritu a svornosť medzi európskymi národmi. Číslo dvanásť tradične predstavuje dokonalosť a jednotu – ako dvanásť mesiacov roka alebo dvanásť hodín na ciferníku. O túto jednotu usiluje aj Európa. V rozpore s rozšíreným názorom nemá počet hviezd nič spoločné s počtom členských štátov, pretože ich počet sa medzičasom rozrástol na 28. EÚ má aj svoju hymnu. Za jej melódiu bola vybraná „Óda na radosť“ z 9. symfónie nemeckého skladateľa Ludwiga van Beethovena. Ide o kultúrne dedičstvo Európy. Európska hymna v žiadnom prípade nenahrádza národné hymny členských štátov EÚ, skôr oslavuje ich spoločné hodnoty. V univerzálnom jazyku hudby vyjadruje ideály slobody, mieru a solidarity, ktoré sú spoločné pre celú Európu s úžasným textom: „Radosť – krásna iskra Božia, elyzejskej dcéry hlas, teraz s láskou nevýslovnou ku svätyni vedieš nás.“ Hádam ani netreba viac dodať.


Publikácia: 60 dobrých dôvodov prečo EÚ

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie