Siete EÚ pôsobiace na Slovensku

AFCOS (Sieť pre boj proti podvodom)


Nám. Slobody 1

813 70 Bratislava 1

Tel.: +421 2 572 95 562

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sieť AFCOS je tvorená kontaktnými bodmi v štátnej správe, ktorá spolupracuje s Európskym úradom boja proti podvodom OLAF. Funkciu centrálneho kontaktného útvaru AFCOS plní na Slovensku Úrad vlády SR. Jednou z významných úloh je monitorovať  všetky  zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

 

altCARDO


Uršulínska 3

811 01 Bratislava

e-mail    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

CARDO je vysielajúca a hosťujúca organizácia v programe Európska dobrovoľnícka služba. Hlavným poslaním tohto programu je poskytovať alternatívne neformálne vzdelávanie mladým ľuďom prostredníctvom pobytu v zahraničí. Poskytuje servis a informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie a propaguje dobrovoľníctvo na verejnosti.

 

altEEN (Poradenská sieť pre podnikateľov)


BIC Bratislava

Zochova 5

811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 5441 7515                                   

www.bic.sk

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

EEN má na starosti podporu inovácii a podnikania malých a stredných podnikov. Poskytuje poradenstvo ohľadne jednotného európskeho trhu, európskej legislatívy, programov EÚ a podnikania v EÚ. Združuje vyše 500 organizácii.

 

altESC (Sieť európskych spotrebiteľských centier)


MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Európske spotrebiteľské centrum v SR                                       

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 02/4854 2019

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

http://www.esc-sr.sk

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike  bezplatne poskytuje informácie o právach spotrebiteľov na spoločnom trhu a pomáha spotrebiteľom s riešením ich cezhraničných sťažností. Okrem toho predkladá Európskej komisii návrhy na zlepšenie legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa.

 

alteTwinning (Partnerstvá európskych škôl)


Žilinská univerzita v Žiline

NSS -Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl

Univerzitná 8215 / 1

010 26 Žilina

Telefón : 041/513 5070

Mobil:  0904 211 930

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.etwinning.sk

http://www.etwinning.net/sk/pub/index.htm

eTwinning je súčasťou programu Európskej komisie Comenius. Ide o projekt umožňujúci spoluprácu partnerských škôl z rôznych krajín EÚ pomocou informačných a komunikačných technológii. Študenti a učitelia si môžu prostredníctvom neho vymieňať informácie a učebné materiály, čím sa výrazne rozširujú možnosti vo vzdelávacom procese.

 

altEU-OSHA (Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)


Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice
Tel: +421 55 797 99 27
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
http://www.nip.sk

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.osha.europa.eu

EU-OSHA sa zaviazala k tomu, aby sa z Európy stalo bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie pracovisko. Propaguje kultúru prevencie rizika za zlepšenie pracovných podmienok v Európe.

 

altEURAXESS (Centrá pre poradenstvo a pomoc zahraničným výskumníkom)


Servisné centrum EURAXESS pri SAIA, n. o.

Nám. slobody 23

812 20 Bratislava 1

tel.: 02/544 11 426

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.euraxess.sk

EURAXESS je sieť informačných centier pre mobilitu vedecko-výskumných pracovníkov. Cieľom iniciatívy je čo najviac zjednodušiť mobilitu výskumníkov a procesy s tým súvisiace. Zhromažďuje relevantné informácie týkajúce sa konkrétnych situácií, s ktorými sa mobilný výskumník stretáva v bežnom živote - napr. ide o otázky zdanenia, či sociálneho zabezpečenia.

Informácie sú prehľadne usporiadané do tematických oblastí a obsahujú aj kontakty na príslušné inštitúcie, ktoré sú za danú oblasť zodpovedné. 

 

altEURES (Poradenská sieť pre pracovné uplatnenie)


ÚPSVR- Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Špitálska ulica č. 8

812 67, Bratislava

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.eures.sk

Cieľom EURES je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Je to hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na správne fungovanie trhov práce. EURES tvoria Európskou komisiou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby klientom po celej Európe.

 

altEURODESK (Európska informačná sieť)


Iuventa-Eurodesk

Búdková 2

811 04 Bratislava 1

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.iuventa.sk

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí, ktorá odpovedá na otázky z oblasti práce, štúdia, stáží, dobrovoľníctva a cestovania v Európe. V rámci SR funguje od roku 2000 a má 7 pobočiek. Je financovaná z grantového programu EÚ Mládež v akcii.

 

altEUROGUIDANCE (Sieť pre podporu poradenstva a mobility)


Euroguidance centrum Slovenskej Republiky

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Svoradova 1

811 03  Bratislava

Tel.: +421-2-209 222 83

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.euroguidance.net, www.saaic.sk/nrcg

Centrum existuje ako súčasť európskej siete Euroguidance zriadenej Európskou komisiou. Jej úlohou je poskytovať kariérové poradenstvo. Aktívne podporuje mobilitu v Európskej únii a celoživotné  vzdelávanie.

 

altEUROPASS (Poradenské a koordinačné centrá pre transparentnosť kvalifikácii)


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

Stromová 1

813 30  Bratislava

Tel. +421 25937411

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home

EUROPASS slúži na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte. Uľahčuje a pomáha v praxi pri hľadaní práce a pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy. Zamestnávateľovi pomáha posúdiť kvalifikácie uchádzača o zamestnanie. Má jednotnú štruktúru, čím sa stáva zrozumiteľným aj v iných štátoch. Ide o prehľadný súhrn informácii, ktorý zefektívňuje profesnú a študijnú mobilitu občanov v rámci EÚ.

 

altEurópsky kontaktný bod


Európsky kontaktný bod Slovensko

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

Tel.: +421 (2) 204 71 290 -291
www.europapreobcanov.sk
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Európsky kontaktný bod Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete podobných kancelárií, ktoré sú zriadené v štátoch zúčastňujúcich sa na programe Európa pre občanov. Úlohou kontaktného bodu je propagovanie programu Európa pre občanov na Slovensku, konzultácie so slovenskými žiadateľmi pri príprave projektov a pomoc pri príprave žiadostí o grantovú podporu z programu Európa pre občanov.

 

altEURYDICE (Informačná sieť o vzdelávaní v Európe)


Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Svoradova 1

811 03 Bratislava

Tel: +421 2 209 222 01

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.saaic.sk

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php

EURYDICE je informačnou sieťou EÚ o vzdelávacích systémoch. Prispieva k zintenzívneniu a zlepšovaniu spolupráce členských krajín vo vzdelávaco-politickej oblasti. Okrem toho má uľahčiť prípravu pre vzdelávaco-politické iniciatívy na úrovni EÚ alebo na národnej úrovni.

Realizuje sa národnými úradmi a celoeurópskym úradom v Bruseli. Národné úrady zásobujú úrad v Bruseli informáciami, ktoré sú tam následne spracované. V Bruseli sa nachádza aj databáza EURYBASE, v ktorej sú všetky informácie uložené.

 

altGreen Spider Network


Ministerstvo životného prostredia

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Tel.: +421 2 5956 2222 

        +421 2 5956 1111

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.enviro.gov.sk

http://ec.europa.eu/environment/networks/greenspider/

Green Spider Network je sieť na výmenu informácii týkajúcich sa životného prostredia, ktorú tvoria pracovníci z odboru životného prostredia krajín EÚ (aj kandidátskych krajín) a pracovníci Európskej komisie. Členovia siete si navzájom vymieňajú skúsenosti, osvedčené postupy a databázy (napr. databáza tzv. zelených novinárov Európy). 

 

altINTER ACT


Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, P.O.BOX 106

820 05 Bratislava 25

http://www.interact-eu.net/about_us/about_interact/22/2911

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poskytuje praktickú podporu, školenia a poradenstvo pre programy manažérskych techník, ohľadom finančných problémov, európske predpisy, komunikácie, strategické orientácie a politiky rozvoja v rámci Európskych územných spoluprác. Ponúka tiež jedinečný priestor zainteresovaným stranám Európskej územnej spolupráce tým, že podporuje inštitucionálne a tematické siete v otázkach spoločného záujmu.

 

altMEDIA (Centrá pre podporu audiovizuálneho priemyslu)


Grösslingova 45

811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 52 63 69 35

www.mediadeskslovakia.eu

www.mediadesk.sk

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ide o program Európskej únie na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorého hlavnými cieľmi sú uchovávať a rozširovať európsku kultúrnu rozmanitosť, ako aj audiovizuálne dedičstvo (a tiež umožniť čo najväčší prístup k nemu) a propagovať medzikultúrny dialóg. Podieľa sa na zvyšovaní konkurencieschopnosti  európskeho audiovizuálneho sektora v rámci otvoreného trhu.

 

NARIC (Sieť národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelávaní)


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

Stromová 1

813 30  Bratislava

Telefón: 02/59374 311

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.minedu.sk

NARIC je sieť národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní z krajín celého sveta. Na Slovensku je jej činnosťou poverené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Jednou z jeho hlavných úloh v tejto oblasti je organizovanie seminárov pre orgány poverené uznávaním kvalifikácii a spolupráca s centrami v ostatných krajinách.

 

altNárodná agentúra Mládež v akcii


Iuventa - NA Mládež v akcii

Búdková 2                                          

811 04 Bratislava

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.iuventa.sk

Zabezpečuje administráciu komunitárneho grantového programu EÚ Mládež v akcii v rokoch 2007-2013. Úlohou agentúry je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí, solidarity a tolerancie medzi mladými ľuďmi.

 

altProgram Kultúra (Kultúrny kontaktný bod pre Slovensko)


Grösslingova 45 (oproti budove SFÚ)
1. poschodie
811 09 Bratislava
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Grösslingova 32
811 09 Bratislava

Tel: Zuzana Duchová, 0907467598
Tel: Daria Chriaštelová, 0917600472

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.ccp.sk

Program Kultúra sa zameriava na podporu medzinárodných kultúrnych projektov. Všeobecným cieľom programu je zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, ktorý sa zakladá na spoločnom kultúrnom dedičstve, pomocou rozvoja kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami rôznych krajín. Svojou činnosťou program prispieva ku vzniku európskeho občianstva.

 

altREFERNET (Európska sieť referenčných a odborných informácii)


Štátny inštitút odborného vzdelávania/Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy

Bellova 54/a

831 01 Bratislava                                              

Tel./fax: (02) 54 77 67 74 (klapka 27)

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

ReferNet je informačná sieť, ktorej úlohou je zbierať, spracovávať a rozširovať informácie o vývoji v oblasti odborného vzdelávania a prípravy z každej členskej krajiny EÚ, Nórska a Islandu. ReferNet podporuje výmenu informácii a vytváranie partnerstiev medzi organizáciami a expertmi so záujmom o rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.

Na Slovensku je národným koordinátorom činnosti siete Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy (SNO). Je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

 

altSOLVIT


Solvit centrum Slovensko

Odbor aproximácie práva

Sekcia vládnej legislatívy

Úrad vlády SR

Nám. slobody 1/29

813 70 Bratislava

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_sk.htm

SOLVIT je online sieť, pomocou ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov vznikajúcich pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. SOLVIT je v podstate alternatívnym mechanizmom riešenia sporov. Pracuje oveľa rýchlejšie ako v prípade podania formálnej sťažnosti.

 

Spoločné výskumné centrum


Kontaktný bod Slovensko

Pavlína Emrichová

Odbor medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Sekcia vedy a techniky

Stromová 1

813 30 Bratislava

tel: 02/69 202 237

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

http://www.minedu.sk

Poslaním Spoločného výskumného centra je poskytovanie zákaznícky orientovanej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie. Ide o útvar Európskej komisie, ktorý slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu Únie.

 

TTNET (Partnerská sieť pre vzdelávanie učiteľov)


Štátny inštitút odborného vzdelávania/ Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania

Bellova 54/a

831 01 Bratislava

Tel./fax: (02) 54 77 67 74 (kl. 27)

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www.siov.sk

TTnet je sieť školiteľov, ktorí vzdelávajú učiteľov, inštruktorov a lektorov, čím podporuje rozvoj profesionality vo vzdelávaní. TTnet Slovakia je súčasťou európskej siete TTnet- Training of Trainers Network. Národným koordinátorom slovenskej siete je Štátny inštitút odborného vzdelávania- Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie