Európa v regiónoch

altInformačný spravodajca Európa v regiónoch vychádza s trojmesačnou periodicitou už deviaty rok od zahájenia prevádzkovania siete EUROPE DIRECT pri Regionálnom európskom informačnom centre Banská Bystrica.

Jeho obsahová štruktúra zodpovedá potrebám informačno-komunikačnej stratégie publicity Európskej únie, zameriava sa na spracovanie tém venovaných európskym problematikám, sprostredkúva informácie európskych inštitúcií a ich činností, zahŕňa legislatívne, štrukturálne a spoločensko-ekonomické poznatky. Poskytuje priestor pre priblíženie partnerských a projektových spoluprác, zverejňuje výsledky súvisiace s komunikáciou Únie a občanov, čiastočne sa venuje problematike čerpania európskej finančnej pomoci. Na regionálnej úrovni presadzuje významné pôsobenie inštitúcií verejného aj súkromného sektora a reaguje na aktuálne dianie v regióne s prihliadnutím na dopady európskej politiky.

Spravodajca vychádza v objeme minimálne 1 500 ks výtlačkov, distribúcia je zabezpečená fyzickými zásielkami a elektronickou formou. Pravidelnými odberateľmi sú obce a mestá, európske inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou, partnerské inštitúcie, akademická obec a školy, združenia a zväzy, neziskové organizácie, verejný a súkromný sektor v prípade spolupráce nielen v regióne. Pre záujemcov je k dispozícii aj v elektronickej forme na internetovom portáli.

 
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie