Európske roky 

Klimatická konferencia v Bonne - EÚ očakáva pokrok v Parížskej dohode

6. novembra, začína v nemeckom Bonne 23. konferencia OSN o zmene klímy (COP 23). Európska únia očakáva, že sa na konferencii opätovne potvrdí záväzok medzinárodného spoločenstva zintenzívniť globálnu reakciu na zmenu klímy a dosiahnuť ciele Parížskej dohody. Tiež by sa mal preukázať jasný pokrok, pokiaľ ide o vypracovanie technických predpisov a usmernení na vykonávanie jej ustanovení.

EÚ budú v Bonne zastupovať Miguel Arias Cañete, komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky a Siim Kiisler, minister životného prostredia Estónska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade ministrov EÚ.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker to vo svojom tohtoročnom prejave o stave Európskej únie v Európskom parlamente jasne zdôraznil: „Želám si, aby Európa bola lídrom v boji proti zmene klímy. Minulý rok sme nastavili globálne pravidlá hry v podobe Parížskej dohody, ktorá bola ratifikovaná práve tu v tomto Parlamente. Po rozplynutí sa ambícií v Spojených štátoch musí Európa zaistiť, aby sme z našej planéty znova urobili skvelé miesto. Je spoločným dedičstvom celého ľudstva."

Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič sa zúčastní na konferencii 11.-12. novembra, okrem iného aj v časti venovanej klimatickému samitu miestnych a regionálnych lídrov. V tejto súvislosti povedal: " Som presvedčený, že väčšinu opatrení v prospech klimaticky udržateľnej budúcnosti majú v rukách miestni a regionálni lídri. Prestavba budov na mikro-elektrárne, podpora nízkoemisnej mobility, zavádzanie inovatívnych technológií – to všetko si vyžaduje lokálne vlastníctvo a silnú angažovanosť na miestnej úrovni.  Mestá a regióny nielenže konajú v záujme zastavenia klimatických zmien, ale sú na čele klimatických opatrení. Práve o tom bude aj klimatický samit miestnych a regionálnych lídrov v rámci COP23."

Konferencia potrvá do 17. novembra. Zúčastnia sa na nej ministri a vládni úradníci, ako aj celý rad zástupcov občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora.


Prečítajte si celú tlačovú správu.

Tlačové konferencie EÚ v Bonne

Delegácia EÚ bude organizovať pravidelné tlačové konferencie, ktoré bude možné sledovať naživo i zo záznamu.

Ďalšie informácie:

 

Európsky deň rovnosti odmeňovania: Slovensko sa nezlepšilo

Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je dnes o 19,6% nižšia ako u mužov. V rebríčku sa tak zaradilo opäť na šieste miesto v EÚ, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a mužov je 16,3%. Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

„Na Slovensku sa za posledné roky rozdiel v odmeňovaní žien a mužov podstatne neznížil, stále patrí k jedným z najväčších z EÚ. Muži a ženy sú si pritom v Európskej únii rovnocenní, nie je preto fér, ak ženy zarábajú menej a nemajú rovnaké  príležitosti. Od rovnosti šancí a toho, ako ju budeme podporovať, bude závisieť aj naša konkurencieschopnosť." uviedol v tejto súvislosti  vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Kroky Európskej komisie v tejto oblasti:

  • už v priebehu niekoľkých týždňov EK predloží akčný plán na riešenie platovej nerovnosti, zintenzívni tak prebiehajúce opatrenia a predstaví nové kroky.
  • v novembri EK usporiada kolokvium na tému „Práva žien v búrlivých časoch". Časť programu bude venovaná hľadaniu nových riešení zameraných na boj proti rozdielom v odmeňovaní.
  • EK v apríli predložila legislatívne návrhy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré prinesú väčšiu flexibilitu a lepšiu ochranu matkám, otcom a pestúnom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o deti, využijú pružné pracovné úpravy alebo sa vrátia do zamestnania.
  • záväzok EÚ zabezpečiť rodovú rovnosť medzi jej občanmi potvrdzuje aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tri inštitúcie EÚ spoločne vyhlásia 17. novembra na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast.

K tejto téme si môžete v slovenčine prečítať  vyhlásenie podpredsedu EK Timmermansa a komisárok Thyssenovej a Jourovej tu

 

Na prelomové inovácie pôjde 30 miliárd eur

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa bude Európska komisia usilovať o väčší vplyv svojich investícií vo výskume a zameria sa len na najdôležitejšie témy ako migrácia, bezpečnosť, klíma, čistá energia a digitálna ekonomika. Na inovácie v týchto oblastiach vynaloží do roku 2020 až 30 miliárd eur z programu Horizont 2020.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, vyhlásil: „Umelá inteligencia, genetika, technológia blockchain potvrdzujú, že veda je v centre pozornosti súčasných prelomových inovácií, ktoré sú v súčasnosti najsľubnejšie. Európa má popredné miesto v oblasti vedy a technológie a bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri podpore inovácie."

Na hlavné politické priority budú vyčlenené nasledovné prostriedky:

  • nízkouhlíková budúcnosť odolná voči zmene klímy: 3,3 miliardy EUR
  • obehové hospodárstvo: 1 miliarda EUR
  • digitalizácia a premena európskeho priemyslu a služieb: 1,7 miliardy EUR
  • bezpečnostná únia: 1 miliarda EUR
  • migrácia: 200 miliónov EUR

Kompletné informácie o prerozdelení spomínaného rozpočtu a celú tlačovú správu nájdete tu.

Pozrite si zoznam projektov, do ktorých sa v rámci Horizontu 2020 doteraz zapojilo aj Slovensko.

 

Podpora využívania organických a bezpečnejších hnojív v EÚ

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý by mal uľahčiť predaj inovatívnych hnojív vyrobených z organických alebo recyklovaných materiálov v celej Únii.

Súčasná legislatíva v oblasti prístupu hnojív na trh EÚ sa vzťahuje predovšetkým na konvenčné hnojivé produkty, ktorých zložky sú zväčša vyťažené v baniach alebo vyrobené chemickými postupmi. Tento spôsob výroby je často energeticky náročný a produkuje veľké množstvo emisií oxidu uhličitého. Výroba organických hnojív a ich predaj na celom jednotnom trhu EÚ pritom naráža na existenciu odlišných vnútroštátnych pravidiel.

Viac informácií: TU

 

Komisia vyzýva na dokončenie všetkých súčastí bankovej únie v roku 2018

Európskej komisia chce dosiahnuť, aby už v roku 2018 existovala kompletná a fungujúca banková únia, vďaka ktorej budú môcť európski občania a podniky naplno využívať výhody hlbšej finančnej integrácie a stabilnejší finančný systém.

„Naším cieľom je dosiahnuť bankový sektor, ktorý absorbuje krízy a zdieľa riziká súkromnými kanálmi, čiže daňoví poplatníci nie sú prví, čo platia. Dnes predkladáme pragmatické myšlienky na to, aby sme súbežne riešili zdieľanie rizika a zníženie rizika." uviedol v tejto súvislosti podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis.

Čítať celý článok...

 

Podpora učňovskej prípravy v Európe

Európska komisia prijala návrh na Európsky rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu. Na základe rozsiahlej konzultácie EK odporúča 14 kľúčových kritérií, ktoré by členské štáty a zainteresované strany mali použiť pri vytváraní programov kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy. Cieľom iniciatívy je zvýšiť zamestnateľnost učňov  a vytvoriť vysokokvalifikovanú a zručnú pracovnú silu.

Čítať celý článok...

 

Boj proti zneužívaniu fondov EÚ: Parlament schválil vytvorenie Európskej prokuratúry

Európsky parlament vo štvrtok schválil vytvorenie Európskej prokuratúry, ktorá bude vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie.

V súčasnosti môžu podvody týkajúce sa financií z rozpočtu Únie, napríklad zámerné zneužitie štrukturálnych fondov EÚ či cezhraničné podvody v oblasti DPH, vyšetrovať a stíhať iba vnútroštátne orgány. Ich jurisdikcia však končí na hraniciach daného členského štátu.

Viac informácií: TU

 

Dva prípady v oblasti štátnej pomoci

Amazon - Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 mil. EUR. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ je to nezákonné, pretože spoločnosti Amazon to umožnilo zaplatiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Luxembursko musí teraz neoprávnenú pomoc vymáhať.

Viac: Tlačová správa

 

Apple - Európska komisia sa rozhodla predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Írska pre nesplnenie si povinnosti  vymôcť neoprávnené daňové výhody od spoločnosti Apple vo výške až 13 miliárd Eur

Viac: Tlačová správa

 

Modernejšie pravidlá v oblasti DPH

Európska komisia predložila plány rozsiahlej reformy v oblasti daní z pridanej hodnoty, najväčšej za posledných 25 rokov. Modernizácia pravidiel zjednoduší systémy pre štátnu správu a tiež aj podniky. Na dani z pridanej hodnoty dochádza ročne k strate viac ako 150 miliárd Eur, čo sú prostriedky, ktoré by sa dali využiť napríklad na školy, cesty alebo v zdravotníctve. Odhaduje sa, že cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty spôsobujú straty  až 50 miliárd Eur (čo je 100€ na občana EÚ za rok). Reforma by mala pomôcť znížiť túto sumu až o 80%.

Čítať celý článok...

 

Efektívnejšie verejné obstarávanie

Európska komisia dnes predložila iniciatívu, ktorej cieľom je efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. Výsledkom majú byť jednoduchšie a rýchlejšie obstarávacie procesy, ktoré prispejú k stimulácii investícií a tým aj k posilneniu jednotného trhu.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Partneri

    

Vyhľadávanie
Aktuálne projekty

 

„Vzdelávanie vo vidieckom cestovnom ruchu“

E-learningové vzdelávanie